Algemene Voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) van Verreth, Annelies met woonplaats te Spoorweglei   22  bus C, 2560 Nijlen en ondernemingsnummer BE 0782.719.031, handelend onder de naam La Cria Saga (hierna “LA CRIA SAGA”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, prestaties en overeenkomsten van of tussen LA CRIA SAGA en een (prospectieve) klant, reiziger of deelnemer van LA CRIA SAGA (hierna ‘Klant’), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen. 

1.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan LA CRIA SAGA indien LA CRIA SAGA deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties.

1.3 Een handelswijze in strijd met deze Voorwaarden, zelfs zo zij meermaals mocht geschieden, geeft de Klant geen recht zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

1.4 Bekendmaking van deze Voorwaarden geschiedt door vermelding door LA CRIA SAGA. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar- of onvolledigheid worden deze op verzoek (via mail: annelies@lacriasaga.com) bezorgd door LA CRIA SAGA aan de Klant. Zijn de Voorwaarden opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandse versie. 

1.5 Mocht een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen. In plaats van het ontoepasbare deel geldt als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de onwettigheid gekend zouden hebben. 

 1. Aanvaarding van de Voorwaarden – totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze Voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de Klant bij de aanvraag (aanmelding) om deel te nemen aan een organisatie van LA CRIA SAGA, of de bevestiging op enige andere manier van de aanvaarding van de aanbieding van LA CRIA SAGA. De overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging door LA CRIA SAGA.

2.2 De Klant begrijpt en aanvaardt dat de selectie van deelnemers aan een organisatie (bijvoorbeeld een reis) van LA CRIA SAGA volledig in handen van LA CRIA SAGA is en blijft. LA CRIA SAGA kan naar aanleiding van een intake- of ander gesprek of communicatie met de Klant tot ten laatste 48 uur voor aanvang beslissen de deelname te weigeren.

2.3 LA CRIA SAGA kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.4 Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar kunnen enkel overeenkomsten met LA CRIA SAGA aangaan mits handtekening en begeleiding van een ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.

2.5 De Klant moet aan LA CRIA SAGA ten laatste 1 maand voor vertrek alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de Klant verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor LA CRIA SAGA, mogen die kosten in rekening worden gebracht

 1. Beëindiging deelname

3.1 LA CRIA SAGA is te allen tijde (ook tijdens reizen of gelijkaardige organisaties) gerechtigd om de Klant het recht op verdere deelname te ontzeggen om redenen van veiligheid, hygiëne, misdrijven of ander onaangepast gedrag (ook ten aanzien van derden). Het zelfde geld voor medische redenen die door de Klant vooraf gekend waren, maar niet meegedeeld aan LA CRIA SAGA.

3.2 De Klant dient zich te houden aan de instructies van de begeleiders van LA CRIA SAGA. Bij overtreding van deze instructies is LA CRIA SAGA gerechtigd de Klant het recht op verdere deelname te ontzeggen.

3.3 Het is ten allen tijde verboden drugs en/of andere verdovende middelen te verdelen, promoten, aanbieden en/of gebruiken tijdens of naar aanleiding van de organisaties van LA CRIA SAGA. Bij overtreding hiervan zullen de bevoegde instanties verwittigd worden en is LA CRIA SAGA gerechtigd de Klant het recht op deelname te ontzeggen en de overeenkomst eenzijdig en per direct te beëindigen.

3.4 In de gevallen bepaald in artt. 2.1, 2.2 en 2.3 zal LA CRIA SAGA in geen geval gehouden zijn voor betaling van reiskosten ten gevolge de vroegtijdige beëindiging van de deelname.

De Klant staat zelf in voor het bekomen van eventueel benodigde reisdocumenten (zoals visums), (vaccin)certificaten of toelatingen vereist voor het reizen. Niet-Belgische Klanten dienen zich te informeren bij hun ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Het niet bekomen door de Klant van de nodige documenten kan nooit leiden tot enige restitutievereiste in hoofde van LA CRIA SAGA.

 1. Voorafgaande annulering – wijziging

4.1 Het door de Klant kosteloos schriftelijk annuleren van de overeenkomst is enkel mogelijk op niet-voorzienbare medische gronden, waarbij een geldige doktersverklaring vereist is.

4.2 LA CRIA SAGA is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de door de Klant geselecteerde organisatie niet voldoende inschrijvers heeft behaald. Met name dienen minimum  deelnemers ingeschreven te zijn. Er kunnen bij bepaalde formules echter wel annuleringskosten volgen. Deze werden dan in het specifieke contract beschreven.

4.3 Bij annulering om andere redenen zal de annulerende partij (klant) volgende annuleringsvergoeding verschuldigd zijn:

 • Meer dan 45 dagen voor vertrek: 30%
 • Van 45 t.e.m. 15 dagen voor vertrek: 75%
 • Van 15 dagen voor vertrek t.e.m. de dag voor vertrek: 100%

4.4 LA CRIA SAGA kan ten gevolge gewijzigde omstandigheden (onder meer weersomstandigheden, onbeschikbaarheid van begeleiders, etc.) beperkte wijzigingen aanbrengen aan geplande activiteiten, ook tijdens de organisatie zelf.

4.5 Wijzigingen ten gevolge vereisten van de Klant kunnen steeds aangerekend worden.

 1. Omvang aanbod

5.1 De door LA CRIA SAGA uit te voeren diensten en betalingen omvatten enkel de expliciet in het aanbod genoemde diensten en kosten.

5.2 Persoonlijke uitgaven (onder meer: souvenirs, niet in het aanbod aangegeven excursies of bezoeken, etc.), kosten voor bijkomende consumpties en bijkomende verzekeringen zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen door de Klant zelf gedragen te worden.

 1. Intellectuele en andere Eigendomsrechten – Persoonsgegevens

6.1 Elk intellectueel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door LA CRIA SAGA, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of het aanbod, blijft de exclusieve eigendom van LA CRIA SAGA en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen door LA CRIA SAGA aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

6.2 De Klant erkent expliciet de volledige eigendom van LA CRIA SAGA van de merknaam LA CRIA SAGA, de handelsnaam LA CRIA SAGA, de domeinnaam lacriasaga.com en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de naam LA CRIA SAGA, de logo’s en andere grafische branding van LA CRIA SAGA en de inhoud van de website https://lacriasaga.com/.

6.3 LA CRIA SAGA zal persoonsgegevens enkel voor wettelijk toegestane doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar onze Privacy Policy, te vinden op https://lacriasaga.com/ of op aanvraag ter plaatse in de accommodaties.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Voor elke door LA CRIA SAGA aangegane verbintenis geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. LA CRIA SAGA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten, behoudens in geval van aantoonbare onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de verbintenissen.

7.2 De Klant verklaart dat hij voor zover hij weet medisch en fysiek in staat is om zonder schade voor zijn gezondheid deel te nemen aan de organisatie van LA CRIA SAGA. Bij twijfel verplicht de Klant zich ertoe alvorens de activiteit aan te vatten zijn arts te raadplegen.

7.3 LA CRIA SAGA en/of haar begeleiders, chauffeurs of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van LA CRIA SAGA.

7.4 LA CRIA SAGA en/of haar begeleiders, chauffeurs of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van LA CRIA SAGA.

7.5 LA CRIA SAGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Klant verklaart hierbij dat hij/zij enige begeleiding of advies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel (fysiek of mentaal) in de ruimste zin van het woord geheel door hem/haar worden gedragen.

7.6 De Klant zal LA CRIA SAGA en/of haar begeleiders, chauffeurs of andere hulppersonen geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin van het woord.

7.7 LA CRIA SAGA draagt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de Klant of derden in geval van verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit:

 • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke van zijn verplichtingen die in deze Voorwaarden of in door LA CRIA SAGA gecommuniceerde richtlijnen zijn beschreven;
 • het feit dat de Klant zich niet heeft gehouden aan eender welke wettelijke verplichting;

7.8 Iedere Klant is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van LA CRIA SAGA of derden aangerichte schade.

7.9 Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van LA CRIA SAGA tegenover de Klant omwille van verliezen, schade of uitgaven, ongeacht de aard of de herkomst ervan – uitgezonderd overlijden of letselschade die rechtstreeks door LA CRIA SAGA berokkend worden aan een Klant – wordt voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs die aan LA CRIA SAGA betaald werd op basis van het contract voor diensten van LA CRIA SAGA.

 1. Prijzen en betaling

8.1 De opgegeven prijzen en andere bedragen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW.

8.2 Betaling door de Klant geschiedt door overschrijving op het door LA CRIA SAGA aangegeven rekeningnummer.

8.3 Bij niet-betaling door de Klant op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd aan 1,79 % op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of LA CRIA SAGA buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van LA CRIA SAGA schadevergoeding te vorderen.

8.4 Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

8.5 Indien LA CRIA SAGA na sluiting van de overeenkomst een wijziging kan aantonen in:

 • de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 • de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 • de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
 • dan staat het LA CRIA SAGA vrij, ten belopen van maximum 80% van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat deze kosten vertegenwoordigt te verhogen.

8.6 In dezelfde gevallen zal de Klant in geval van prijsdaling recht hebben op prijsvermindering (min de gemaakte administratieve kosten).

8.7 De originele facturen van LA CRIA SAGA zullen elektronisch aangeleverd worden via het van de Klant verkregen e-mail adres. Indien de Klant een kopie van zijn factuur toch op papier aangeleverd wenst, dan kan dit tegen vergoeding (10,00€ per factuur) via eenvoudig verzoek aan annelies@lacriasaga.com.

 1. Overmacht

9.1 LA CRIA SAGA is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan LA CRIA SAGA niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van oorlogen en hun gevolgen, stakingen, pandemieën of gelijkaardige, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, noodweer of andere meteorologische toestanden die uitvoering verhinderen, problemen in de toeleveringsketen, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, die allen als overmacht gelden.

9.2 Bij overmacht worden de verplichtingen van LA CRIA SAGA opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden heeft LA CRIA SAGA het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling.

 1. Overdracht

10.1 Gezien de samenstelling van de groep door LA CRIA SAGA een uiterst belangrijk deel van het aanbod uitmaakt ten aanzien van de andere deelnemers, kan een door de Klant aangeduide derde nooit beschouwd worden als voldoend aan alle voorwaarden die voor de overeenkomst gelden (in de zin van art. 16 et betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten). Overdracht van de overeenkomst door de Klant is daarom onmogelijk zonder schriftelijke toestemming van LA CRIA SAGA

 1. Onderaanneming

11.1 LA CRIA SAGA houdt zich het recht voor de prestaties, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.

12.2 In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van LA CRIA SAGA bevoegd, met name de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Mechelen, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen afdeling Mechelen en het vredegerecht Lier. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

                                                                                                                                  Versie 9 februari 2023

Workshops

Boekingen